คณะผู้บริหารโรงเรียน

พระประสิทธิ์ศรีคุณ  ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโรงเรียน

นายศิวชาติ  ศิริเลิศ   ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจรัญ  ตาเต็บ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

พระมหาสันติ  ปันนาง  รองผู้อำวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวลัดดาวัลย์   นิลพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นายชวลิต  หนูวงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

นางพาสนา              ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

Advertisements
%d bloggers like this: